Ubezpieczenie zwierząt dla rolników cz.2

Towarzystwa ubezpieczeniowe dostosowują się płynnie do potrzeb swoich klientów.  Powstają nowe warianty ubezpieczeń, które uwzględniają indywidualne potrzeby każdego z nas. Oferty takie skierowane są również do rolników. W części drugiej artykułu o ubezpieczeniu zwierząt dla rolników, zostaną poruszone kwestie opcji dodatkowych oraz wyłączeń.

Każde ubezpieczenie to pewnego rodzaju inwestycja na przyszłość. Niewielkie środki finansowe wpłacane na składki ubezpieczeniowe, mają na celu ustrzec nasz budżet przed poważnym nadwyrężeniem, w przypadku zaistnienia niepożądanych zdarzeń. Dlatego rolnik, który jest niejako uzależniony od swoich gospodarczych zwierząt, powinien gruntownie rozważyć decyzję o zakupieniu stosownego ubezpieczenia. W części pierwszej owego artykułu gruntownie zostały omówione kwestie dotyczące zakresu i przedmiotu ubezpieczenia dla rolników. W dalszej części poruszone zostaną aspekty związane z opcjami dodatkowymi oraz wyłączeniami.

Opcje dodatkowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują również rozszerzenie ubezpieczenia od ryzyka o koszty dodatkowe. Chodzi na przykład o ryzyko trwałej utraty przydatności reprodukcyjnej, ryzyko utraty płodu i młodego przychówku przez klacze i krowy, koszty związane z utylizacją zwłok (zbiór, transport i przetworzenie zwłok) ubezpieczonego bydła i koni roboczych, poniesione przez właściciela zwierząt oraz straty powstałe w produkcji mleka.
Standardowo umowę ubezpieczeniową zawiera się na rok, można jednak umówić się z firmą ubezpieczeniową na inny okres. Należy jednak wyłączyć umowy krótkoterminowe, obowiązujące np. tylko w czasie wystaw czy zawodów sportowych lub nawet podczas kręcenia filmów.

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości rynkowej zwierząt, określa się ją indywidualnie, na podstawie przedstawionych przez ubezpieczającego dokumentów hodowlanych.
Z kolei dla tuczników i młodego bydła rzeźnego sumę ubezpieczenia stanowi zazwyczaj wartość ubezpieczanych sztuk, która określana jest na podstawie wagi przewidywanej na koniec opasu i ceny za 1 kg żywca, ustalonej przez ubezpieczającego w porozumieniu z firmą ubezpieczeniową.
Niejednokrotnie zwierzęta ubezpiecza się w podziale na grupy danego gatunku (grupy wagowe i wiekowe). Można również podwyższyć sumę ubezpieczenia w przypadku wzrostu wartości zwierząt. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa własne dane, które warunkują wysokość składki ubezpieczeniowej, dlatego możliwe są między nimi różnice. Najczęściej należą do nich:

 • suma ubezpieczenia,
 • okres ubezpieczenia,
 • zakresu ubezpieczenia,
 • częstotliwości opłacania składki,
 • obniżki (np. za kontynuację ubezpieczenia, bezszkodowy przebieg ubezpieczenia),
 • gatunek ubezpieczanych zwierząt.

Wyłączenia

W umowach dotyczących ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, znaleźć można także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczycieli. Chodzi np. o szkody powstałe wskutek zaniedbania szczepień ochronnych oraz innych zabiegów profilaktycznych, powstałych wskutek padnięcia lub uboju zwierzęcia z powodu starości lub prowadzenia doświadczalnych metod hodowli. Wyłączenia mogą także dotyczyć:

 • zaniedbań związanych z niewłaściwym odżywianiem zwierząt,
 • niedostatecznej opieki i nadzoru,
 • nadmiernego obciążenia pracą
 • złego traktowania ze strony właściciela zwierząt
 • skutków działania energii jądrowej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe proponują w swojej ofercie bardzo atrakcyjne ubezpieczenia zwierząt dla rolników. Jednak w gestii tych drugich, pozostaje sama chęć zainwestowania w te ubezpieczenia. Należy mieć jednak nadzieję, że świadomość potrzeby ich posiadania będzie rosła w naszym społeczeństwie. W końcu wyłącznie od nas zależy nasza przyszłość.