Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Właściciele pojazdów mechanicznych mają obowiązek kupienia polisy OC. Ubezpieczenie to chroni bowiem pozostałych uczestników ruchu drogowego przed skutkami kolizji spowodowanych z naszej winy.

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC?

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych określa zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC  posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Dokument ten zawiera również informacje dotyczące sposobu kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń oraz konsekwencje niespełnienia tego obowiązku. Zatem, każdy właściciel samochodu jest zobligowany na mocy prawa do kupienia ubezpieczenia OC.

Czego dokładnie dotyczy ubezpieczenie OC?

Przedmiotem ubezpieczenia OC pojazdu jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując samochodem, w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Nie ma znaczenia moment kolizji, może do niej bowiem dojść w czasie wsiadania, wysiadania bądź będąc w ruchu. Jeżeli z naszej winy doszło do wypadku, w którym ucierpiały osoby trzecie oraz pojazd, wówczas nasz ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy i powrotu do zdrowia. Warto jednak pamiętać, że nasz pojazd będziemy musieli naprawić z własnego budżetu, gdyż to ubezpieczenie nie obejmuje ochroną ani nas samych, ani naszego pojazdu. Jeśli zatem jesteśmy zainteresowani taką ochroną, warto zastanowić się nad wykupieniem ubezpieczenia AC.

Podstawowa korzyść z tytułu zawarcia ubezpieczenia OC,  to poczucie pewności wynikające z tego, że towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie odpowiedzialność za finansowe konsekwencje szkód wyrządzonych przez nasz pojazd osobom trzecim. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Można zawrzeć również umowę krótkoterminową,  jeżeli samochód jest:

–    zarejestrowany na stałe, a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy
(na czas nie krótszy niż 30 dni),
–     zarejestrowany czasowo (na czas nie krótszy niż okres tej rejestracji i nie krótszy niż 30 dni),
–     pojazdem wolnobieżnym (na okres nie krótszy niż 3 miesiące),
–     pojazdem historycznym (na czas nie krótszy niż 30 dni).

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje prawie wszystkim ofiarom kolizji drogowych, które spowodujemy. Na mocy prawa, kierujący pojazdem jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania osobie trzeciej za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie. Jeżeli sprawca wypadku ucieknie z miejsca zdarzenia, wówczas ofiara zwraca się o odszkodowanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Automatyczne odnawianie ubezpieczenia

Należy pamiętać, że OC jest jedyną polisą, której, jeśli sami nie wypowiemy, to automatycznie będzie przedłużona na kolejny rok. Dlatego, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC została zawarta, nie powiadomi pisemnie ubezpieczyciela o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została ona  zawarta na kolejny rok. Natomiast zawarcie następnej umowy nie następuje, jeżeli nie została opłacona w całości składka za mijający okres 12 miesięcy. Dlatego, jeżeli zamierzamy zmienić ubezpieczyciela, pamiętajmy, żeby wypowiedzieć umowę wcześniej. Może się bowiem zdarzyć, że gdy tego nie uczynimy, będziemy płacić dwie składki.

Sprzedajemy samochód

W sytuacji sprzedaży samochodu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nowego właściciela. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia zakupienia pojazdu albo ją kontynuować. Wówczas trwa ona do końca okresu, na jaki została zawarta przez sprzedawcę pojazdu.