Ubezpieczenie wszystkich ryzyk – all risks

Większość firm ubezpieczeniowych funkcjonujących na rynku ściśle określa zakres ochrony i ogranicza go dodatkowo wprowadzając katalog wyłączeń. O tym więc, czy dana oferta jest mniej lub bardziej korzystna dla klienta decyduje lista zdarzeń, za które dana firma bierze odpowiedzialność, w zestawieniu z katalogiem wyłączeń odpowiedzialności.


Istnieją jednak na rynku ubezpieczenia „all risks”, proste i czytelne dla klientów, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku wszystkich ryzyk, poza tymi, które znajdują się w katalogu wyłączeń. Takie innowacyjne ubezpieczenie proponuje swoim klientom nie jedna firma ubezpieczeniowa, przyjmując odpowiedzialność za wszystko, co nie jest wyłączone, co sprawia, że lista zdarzeń angażujących ochronę jest nieskończenie długa.

Ubezpieczeniem tym mogą zostać objęte nie tylko lokale mieszkalne, ruchomości domowe i stałe elementy mieszkania, ale także garaże, obiekty małej architektury oraz ogrodzenia posesji. Dostęp do oferty ograniczony jest jedynie sumą ubezpieczenia, która w przypadku domu czy mieszkania musi być ściśle określona.

Piwnice, garaże

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia warto sprawdzić, czy chroni ona pomieszczenia gospodarcze: garaże i piwnice. W niektórych bowiem przypadkach zachodzi konieczność wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, dotyczy to zwłaszcza garaży i komórek wolno stojących.

Zakres ochrony

To, jaki wariant umowy wybierzemy, zależy od naszych potrzeb. Każdy klient ma do dyspozycji kilka możliwych opcji. Zwykle firmy ubezpieczeniowe proponują wykupienie kompleksowego ubezpieczenia od następujących ryzyk:

1.    ogień i inne losowe – w tym przypadku ustala się zwykle odrębną sumę ubezpieczenia murów, stałych elementów wyposażenia (wbudowane szafy, kuchenki itp.) oraz ruchomości domowych (rzeczy niezwiązanych trwale z podłożem np. sprzętu RTV, ubrań, mebli wolno stojących itp.). Ubezpieczanie murów budynku mija się z celem, w sytuacji, kiedy dany lokal zlokalizowany jest w spółdzielni mieszkaniowej i wspólnocie majątkowej albo w sytuacji, kiedy wynajmujemy mieszkanie;
2.    kradzież z włamaniem i rabunkiem – dotyczy zwykle ruchomości domowych, także tych, znajdujących się w pomieszczeniach gospodarczych. Ustalając sumę ubezpieczenia owych ruchomości, warto pamiętać, że wysokość ewentualnego odszkodowania może odbiegać od kwot, podanych w umowie. Większość firm ubezpieczeniowych wprowadza bowiem ograniczenia kwotowe, dotyczące niektórych przedmiotów, np. biżuterii czy gotówki znajdującej się mieszkaniu. Podobne ograniczenia dotyczą przedmiotów przechowywanych w pomieszczeniach gospodarczych; za kradzież roweru przechowywanego w piwnicy zakład ubezpieczeń wypłaci do 10% ogólnej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych.
3.    OC z tytułu posiadania nieruchomości i w życiu prywatnym – ubezpieczenie to gwarantuje wypłacenie odszkodowania w sytuacji, kiedy zalejemy mieszkającego pod nami sąsiada, spadająca z okna doniczka zniszczy zaparkowany pod blokiem samochód, nasze dziecko, podczas szkolnej bójki, podrze koledze ubranie, a sąsiad złamie nogę na podjeździe do naszego domu. Większość firm ubezpieczeniowych bierze także odpowiedzialność za szkody wyrządzone amatorskim uprawianiem sportu (porysowanie cudzego samochodu podczas jazdy na rowerze) oraz spowodowane przez zwierzęta domowe (w przypadku pogryzień, zniszczenia ubrania itp.).
4.    NNW, czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków – w tym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, ale wyłącznie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, albo w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.
5.    ubezpieczenia dodatkowe – niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych oferują swoim klientom dodatkowe możliwości w postaci ubezpieczenia bagażu podróżnego, przedmiotów codziennego użytku (np. torebek, kluczy, dokumentów itp.), nagrobków oraz tzw. Home Assistance, czyli pomocy udzielanej w przypadku zajścia zdarzenia losowego. Klienci mogą liczyć na znalezienie lokalu zastępczego w razie pożaru lub też pomoc w przypadku zatrzaśniętych drzwi czy cieknącej rury. Podobnie jak w innych przypadkach, zakres ubezpieczenia różni się w zależności od ubezpieczyciela i wybranego wariantu umowy.

Wysokość szkody

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia warto dowiedzieć się, według jakiej wartości zostanie wypłacona ewentualna szkoda. Najkorzystniejsza jest oczywiście wartość odtworzeniowa, pozwalająca na odkupienie rzeczy tego samego rodzaju. W przypadku wartości rzeczywistej likwidator szkody odlicza od należnego odszkodowania zużycie techniczne danego przedmiotu. W efekcie może dojść do sytuacji, że za 6. letni telewizor, który mamy od sześciu lat otrzymamy przysłowiową złotówkę, za którą nowego sprzętu oczywiście nie kupimy.

Wyłączenia

OWU dokładnie precyzują zarówno prawa, jak i obowiązki ubezpieczonego. Warto się z nimi zapoznać, bowiem ich naruszenie może spowodować zaniżenie lub nawet odmowę wypłaty odszkodowania. Szczególnie istotne jest zabezpieczenie drzwi, okien i otworów ubezpieczanych domów i mieszkań. W niektórych przypadkach, np. w sytuacji, kiedy mieszkanie zlokalizowane jest na parterze, ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie ubezpieczenia od zamontowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci krat lub żaluzji przeciwwłamaniowych.

Ile to kosztuje?

Wysokość opłaty za udzielenie ochrony uzależniona jest od rodzaju ryzyk, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność oraz należnych zniżek i zwyżek składki (posiadanie dodatkowych zabezpieczeń, szkodowość, kontynuacja ubezpieczenia, konstrukcja palna budynku, lokalizacja nieruchomości, ratalna płatność składki itp.).

Kiedy nas okradną…

Jednym z warunków otrzymania odszkodowania jest zgłoszenie szkody w określonym w OWU terminie oraz pozostawienie mieszkania w stanie nienaruszonym do czasu przyjścia likwidatora. Firmy ubezpieczeniowe umożliwiają dokonanie zmian, lecz tylko w sytuacji, kiedy zapobiegają one powiększeniu szkody. W przypadku kradzieży należy także zawiadomić Policję, a w przypadku zalania i pożaru zarządcę budynku i Straż Pożarną. Do obowiązków ubezpieczonego należy także przekazanie ubezpieczycielowi wszelkich notatek policyjnych i pism wyżej wymienionych służb, potwierdzających takie zajścia.