Ubezpieczenie ryzyk budowlanych

Zakres zagrożeń związanych z procesem budowlanym jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie etapy prac. Identyfikacja i minimalizacja ryzyka powinna być rozpoczęta już na etapie planowania inwestycji. Efektem szczegółowej analizy ryzyka jest opracowanie strategii ubezpieczeniowej minimalizującej ryzyko inwestora oraz wskazanie innych narzędzi zabezpieczających. Niezwykle ważnym jej elementem jest odpowiednie użycie instrumentów ubezpieczeń finansowych.

Inwestycje, zarówno te realizowane od podstaw, jak i związane z rozbudową firmy są narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Podczas realizacji budowy czy montażu błędy ludzkie, żywioły, wady materiałowe mogą obrócić prawie gotowy obiekt w gruzy. W związku z powyższym wiele firm budowlanych zawiera ubezpieczenie ryzyk budowlanych, które jest gwarancją bezpieczeństwa inwestycji.

Ubezpieczenie ryzyk budowlanych skierowanie jest przede wszystkim do firm budowlanych, instalacyjnych oraz do inwestorów związanych z budownictwem i przemysłem. Ubezpieczenie to zapewnia kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla wszystkich wyżej wymienionych stron, które są zaangażowane w realizację inwestycji budowlanych.

 

Ochrona ta obejmuje przede wszystkim szkody :

•    w robotach kontraktowych (w mieniu należącym do inwestora, w mieniu będącym w pieczy i pod kontrolą wykonawcy),
•    w sprzęcie, zapleczu i maszynach budowlanych,
•    osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac budowlanych.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte:

•    obiekty i roboty budowlane lub montażowe,
•    sprzęt i wyposażenie budowlane lub montażowe,
•    maszyny budowlane i urządzenia użyte do budowy lub montażu,
•    mienie osobiste pracowników,
•    obiekty budowlane lub montażowe istniejące na terenie budowy lub montażu i będące w posiadaniu ubezpieczonego,
•    odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego i/lub ubezpieczonych w związku z prowadzeniem prac budowlanych.

Łącznie z obiektem budowlanym lub montażowym, ubezpieczeniem mogą być objęte materiały, elementy i urządzenia do wybudowania lub zmontowania, w tym powierzone ubezpieczającemu przez zleceniodawcę, sprzęt, wyposażenie budowlane i montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, jak wiaty, baraki magazynowe i socjalne, rusztowania, doprowadzenie energii elektrycznej i wody, ogrodzenia stanowiące bazę zaplecza budowy, maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu. Dodatkowo, ochrona ubezpieczeniowa może obejmować również utratę zysku, będącą następstwem zaistniałej szkody rzeczowej, objętej zakresem ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia gwarantuje odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w skutek określonych w umowie zdarzeń. Zakres polisy obejmuje zazwyczaj, m.in. szkody powstałe w wyniku ognia, eksplozji, katastrofy budowlanej, awarii urządzeń, powodzi, zalania, kradzieży z włamaniem, błędu pracowników. Zakres ubezpieczenia może również obejmować odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom, które nie są związane z procesem budowlanym.

Wyłączenia

Wyłączenia ogólne to lista ryzyk, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. Występują w OWU i niezależnie od firmy ubezpieczeniowej są niemal jednakowe, mianowicie:

•    umyślne działanie, rażące niedbalstwo ubezpieczonego,
•    wojna, działania wojenne, rewolucja i inne zdarzenia o podobnym charakterze, strajk,
•    zjawiska związane z działaniem energii nuklearnej,
•    szkody górnicze,
•    kary umowne, sądowe, szkody wynikłe z opóźnienia realizacji kontraktu,
•    udział własny ubezpieczonego (tzw. franszyza).

Wyłączenia również zależą od rodzaju kontraktu, oceny ryzyka i oczywiście potencjału negocjacyjnego klienta. Zaliczamy do nich często:

•    straty spowodowane błędami projektowymi,
•    straty spowodowane wadliwym wykonaniem,
•    straty w sprzęcie budowlanym, spowodowane energią elektryczną, błędami obsługi, nieodpowiednią konserwacją,
•    straty lub uszkodzenie dokumentów, rysunków, projektów itp.,
•    straty ujawnione dopiero podczas inwentaryzacji.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie pełnej wartości prac określonych kontraktem budowlanym, zaś w odniesieniu do sprzętu i maszyn budowlanych na podstawie kosztu nabycia nowego sprzętu lub maszyn budowlanych. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie indywidualnej oceny możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód, które mogą powstać w związku z realizacją prac budowlano-montażowych.

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia to w zdecydowanej większości przypadków czas prowadzenia robót od chwili wejścia na plac budowy do momentu odbioru przez zleceniodawcę zamówionego obiektu .

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia jest każdorazowo określany indywidualnie, na podstawie dokonanej oceny ryzyka.  Składka jest zwykle płatna z góry za cały okres ubezpieczenia, przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jednak istnieje zazwyczaj możliwość rozłożenia płatności na raty.
.