Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

W naszym codziennym życiu niejednokrotnie możemy spotkać się z sytuacją, gdy w związku z prowadzeniem normalnej aktywności życiowej wyrządzimy komuś szkodę, a osoba ta zwróci się do nas o jej naprawienie.

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym jest to odpowiedzialność każdej osoby za szkody wyrządzone innym. Szkoda taka może spowodować uszczerbek na mieniu poszkodowanego, lub jego zdrowiu.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest oczywiście człowiek. Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez wskazane na polisie osoby ubezpieczone. Ochrona może dotyczyć również członków ich rodzin, osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, a także osoby pomagające ubezpieczonemu w czynnościach życia prywatnego. Ubezpieczonymi mogą być osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Polski. Pokrywa ono zazwyczaj szkody wyrządzone z tytułu posiadania i użytkowania mieszkania, nieruchomości oraz garaży dla własnego użytku (np. zalanie mieszkania sąsiadom), szkody wyrządzone w wyniku używania rowerów, wózków inwalidzkich, sprzętu pływającego (dla własnych potrzeb) szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe osoby ubezpieczonej. Zakłady ubezpieczeń wprowadzają możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka, znajdujące się na tzw. liście wyłączeń (lista ryzyk, za które ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności). Należą do nich na przykład:

– szkody spowodowane przez psa lub konia,
– odpowiedzialność z tytułu najmu nieruchomości,
– odpowiedzialność z tytułu posiadania dodatkowych nieruchomości (innych niż te aktualnie zamieszkiwane),
– szkody spowodowane przez łodzie, jachty, żaglówki,
– szkody spowodowane użyciem broni palnej,
– szkody powstałe za granicą,
– niektóre umowy przewidują szkody wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa lub uprawianiem sportu w ramach zorganizowanych sekcji lub klubów sportowych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dzieli się na ubezpieczenie odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. Pierwsze z nich chroni nas przed następstwami nieszczęśliwych zdarzeń w życiu prywatnym wyrządzonych osobom trzecim. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące zdarzenia: spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub zniszczenie mienia poszkodowanego. Ubezpieczenie chroni także Twoich bliskich: współmałżonka, dzieci i inne osoby będące na Twoim utrzymaniu. Odpowiedzialność cywilna kontraktowa jest to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Sytuacje w jakich ubezpieczenie OC może okazać się przydatne

Twoje dziecko wjechało rowerem w samochód sąsiadów, stłukło lusterko i porysowało lakier, będąc u znajomych niechcący zniszczyłeś im cenny przedmiot, woda cieknąca z zepsutej pralki zalała mieszkanie sąsiadów, Twoje dziecko stłukło szybę w supermarkecie,
Twój pies zerwał się ze smyczy i zniszczył komuś ubranie.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna jest to określona w umowie ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności Towarzystwa za szkody powstałe ze wszystkich zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Każdorazowa wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wypłaconą kwotę.

Od czego zależy wartość składki?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy od:

– wysokości sumy gwarancyjnej
– okresu ubezpieczenia
– zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego).

Okres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę ubezpieczenia zawarto na inny okres.

Warto pamiętać

W życiu prywatnym wydarzyć się może wiele sytuacji, w której osoba trzecia będzie żądała naprawienia szkód, które wyrządziliśmy my sami bądź nasi bliscy. Przykładów takich sytuacji można przytoczyć wiele. Od  wszystkich  przykrych sytuacji, w których przyjdzie nam płacić za wyrządzone szkody chroni nas ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wykupując takie ubezpieczenie uwalniamy się od obowiązku wypłaty odszkodowania a obowiązek ten przejmuje na siebie zakład ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń działające w Polsce oferują wiele różnych wariantów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które klient może dobierać w zależności od indywidualnych potrzeb. Nie da się przewidzieć wszystkich zdarzeń losowych, dlatego trzeba się przed nimi mądrze zabezpieczyć.