Ubezpieczenie od dewastacji mienia

Co kryje się pod pojęciem dewastacji i wandalizmu? Jak interpretowane są przez ubezpieczycieli tego typu działania w umowach ubezpieczeniowych? Czy zniszczenie drzwi lub okna przy okazji włamania może być pokryte z ubezpieczenia nieruchomości? Okazuje się, że kiedy mamy do czynienia z wandalizmem może być trudno z wypłatą odszkodowania, dlatego dobrze jest dokładnie zapoznać się z umową przed jej podpisaniem.

Atrakcyjna oferta jednego z towarzystw ubezpieczeniowych w najszerszym wariancie ubezpieczenia proponuje ubezpieczenie mienia od dewastacji. Za dewastację towarzystwo to uznaje tylko rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie mienia, dokonane przez osoby trzecie, w związku z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem lub rabunku. Oznacza to, że firma ubezpieczeniowa zapłaci odszkodowanie jedynie za zbitą szybę wówczas, gdy włamywacz chciał się dostać do środka. Jeżeli tej szkody dokonał chuligan to odszkodowanie nie przysługuje. Podobnie można interpretować zniszczenie przez wandala np. drzwi wejściowych. Jeśli wandal lub chuligan zniszczył je, ale nie miał na celu włamania do mieszkania, to wypłaty nie będzie. Towarzystwo zapłaci za ich wymianę lub naprawę wtedy, gdy zostały zniszczone w wyniku próby włamania, nawet nieudanej.

 

Dodatkowe ubezpieczenie okien

Korzystniejsza pod tym względem jest oferta, która w swoim pakiecie automatycznie oferuje ubezpieczenie na wypadek wandalizmu. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje samą opcję odpowiedzialności za wandalizm, ale tylko domu jednorodzinnego, budynków gospodarczych lub obiektów małej architektury. Dewastacja definiowana jest jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie, również na skutek próby lub dokonania włamania. Jeżeli zechcemy ubezpieczyć się na wypadek zbicia szyby przez wandala, to trzeba skorzystać z odrębnej opcji dodatkowej, która dotyczy ubezpieczenia oszkleń.

Najkorzystniejsza z ofert na rynku ubezpieczeń gwarantuje wszelkie usługi i odszkodowanie, jeśli tylko ubezpieczenie obejmuje przyczynę zniszczenia np. okna (mogą to być zarówno zdarzenia losowe, jak i kradzież), to wstawienie szyby gwarantują usługi assistance. W takim przypadku towarzystwo zorganizuje pomoc szklarza zapewniając dojazd do domu klienta i pokrywając koszty robocizny oraz sam koszt szyby. W tym towarzystwie ryzyko dewastacji (definiowane jako niekoniecznie związane z włamaniem zniszczenie mienia przez osobę trzecią) jest obejmowane zarówno w odniesieniu do mieszkań, jak i domów jednorodzinnych.  Można również ubezpieczyć elementy stałe ogrodzenia od tzw. kradzieży zwykłej, np. przywłaszczenia sobie części ogrodzenia przez zbieraczy złomu. 

Nie przegap terminu

W przypadku dewastacji obiektów małej architektury, czy ubezpieczonej nieruchomości, wymagane jest niezwłoczne wezwanie policji oraz natychmiastowe poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego o zdarzeniu (najpóźniej w ciągu sześciu godzin od ujawnienia zdarzenia dewastacji lub trzech dni roboczych od zajścia, w zależności od wymogów ubezpieczenia). Na zgłoszenie roszczeń mamy zazwyczaj siedem dni.
Warto wiedzieć, że zgodnie z art. 818 k.c. warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że ubezpieczający ma obowiązek w określonym terminie powiadomić ubezpieczyciela o wypadku. Zgodnie z par. 3 tego artykułu tylko w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązków określonych w umowie ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie.  Niepoinformowanie w terminie może przyczynić się do zwiększenia szkody lub uniemożliwić ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności wypadku.