Kiedy potrzebujemy ubezpieczenia kredytu hipotecznego?

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego posiada kilka wariantów w zależności od potrzeb klienta. Czy musimy kupować w ogóle jakiekolwiek ubezpieczenie? Czy są ubezpieczenia obowiązkowe? W jakich sytuacjach musimy mieć ubezpieczenie kredytu hipotecznego?

Każdy z nas marzy o „własnym kącie” i mimo wizji spłacania kredytu przez całe życie decydujemy się na nie i udajemy do banku. Wtedy dowiadujemy się, że oprócz raty kredytu i odsetek musimy wykupić jeszcze dodatkowo ubezpieczenie. Koszty rosną, a wraz z nimi maleje nasza chęć do podejmowania takiego zobowiązania. Warto jednak sobie uzmysłowić, że ubezpieczenia chronią nie tylko bank, ale i nas samych.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego to gwarancja spłaty zadłużenia nie tylko dla banku, ale i dla kredytobiorcy. Gwarantuje ono terminową spłatę rat min.: na wypadek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kredytobiorcy, w przypadku poważnej choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających wywiązanie się z umowy.
Ochrona ta trwa od momentu podpisania umowy kredytowej aż do końca okresu kredytowania. Jednakże bank najczęściej wymaga od klientów wykupienia trzech podstawowych ubezpieczeń. Bez takiej gwarancji nie otrzymamy kredytu.

Okres przejściowy

Pierwszym z nich jest tzw. ubezpieczenie pomostowe, stanowi ono tymczasowe zabezpieczenie do czasu ustanowienia hipoteki na zakupionej nieruchomości.
Najczęściej zawierane jest ono na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a jego koszt waha się w granicach 0,8-0,9 proc. kwoty kredytu.
Jest to zabezpieczeniem dla banku do momentu uzyskania wpisu do księgi hipoteki.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Kolejne ubezpieczenie dotyczy samej nieruchomości i zdarzeń, które mogą doprowadzić do jej zniszczenia. Ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje swoim zakresem min.: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, zalanie, deszcz ulewny i inne. Firmy ubezpieczeniowe dają możliwość wyboru różnego okresu ubezpieczenia w zależności od potrzeb klienta. Wysokość odszkodowania ustalana jest na podstawie opinii rzeczoznawcy z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia. Warto doczytać w jakiej formie jest ona wypłacana: jednorazowo czy w ratach. Ubezpieczeniem mogą być objęte budynki także w budowie czy budynki gospodarcze.

Niskiego wkładu własnego

Jeżeli zdecydujemy się kupić nieruchomość, korzystając z kredytu na 100 czy 110% jej wartości, pojawi się potrzeba zakupu ubezpieczenia. Stanowi ono zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu w przypadku, gdy klient nie dysponuje wkładem własnym lub jego wartość jest niższa od wymaganej przez procedury bankowe.
Zwykle kupujemy je na 2-3 lata, do momentu kiedy wartość kredytu spadnie poniżej wymaganych 80-90 %. Składkę za ubezpieczenie niskiego wkładu płaci się tylko od brakujących 10-20 %.
Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje czas od dnia wypłaty kredytu do czasu spłacenia ustalonej części wartości nieruchomości z tytułu niskiego wkładu.
Przedmiotem ubezpieczenia jest wysokość środków, które stanowią różnicę pomiędzy wartością minimalnego wymaganego wkładu własnego, a kosztów wniesionych przez kredytobiorcę. Odszkodowanie, które uzyskujemy obejmuje zatem tylko wysokość wartości ubezpieczonego wkładu własnego.

Trzy wyżej wymienione ubezpieczenia są obligatoryjne dla kredytobiorców w określonych sytuacjach. Dwa pierwsze musi wykupić każdy klient starający się o kredyt hipoteczny. Natomiast ostatnie dotyczy tylko osób, które nie posiadają wkładu własnego.
Jeżeli posiadamy wystarczające środki finansowe to możemy zabezpieczyć swój kredyt hipoteczny dodatkowymi ubezpieczeniami. Powstaje ich coraz więcej, gdyż coraz większa jest świadomość i zaangażowanie kredytobiorców. Do ubezpieczeń dodatkowych należą min.: ubezpieczenie na życie, od utraty pracy, od hospitalizacji, od utraty wartości nieruchomości i inne.