Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Korzystając z usług Serwisu porownywarka-ocac.pl, dalej: „Serwis”, zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Poprosimy Cię jedynie o te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą one przetwarzane.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest, w zależności od celu przetwarzania, Rankomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (01-141) przy ul. Wolskiej 88, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000588980, dalej: „Rankomat” lub Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolska 88 wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000549898, dalej: „Ubezpieczenia Rankomat”.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Rankomat możesz się skontaktować pod adresem e-mail: iod@rankomat.pl
 4. Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu przygotowanie dla Ciebie Oferty zgodnie z Regulaminem korzystania z Serwisu, a następnie, w przypadku Twojego zainteresowania, zawarcie umowy ubezpieczenia, za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego  Ubezpieczenia Rankomat oraz wykonywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Rankomat
 5. Dane osobowe będą zbierane w związku z korzystaniem z serwisu http://porownywarka-ocac.pl/, w celu i zakresie niezbędnym do:
  1. dokonania kalkulacji i porównywania usług finansowych lub ubezpieczeniowych oraz przygotowania oferty na wybrane usługi,
  2. zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu lub call center,
  3. wykonywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. marketingu własnych produktów lub usług administratora danych;
  5. udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

§ 2 Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, zawieranej w serwisie http://porownywarka-ocac.pl/ poprzez akceptację regulaminu serwisu, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz w zakresie celów marketingowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek, realizacji usług w serwisie (w tym przedstawienia w ramach porównania ofert ubezpieczeniowych lub finansowych).
 5. W każdym czasie istnieje możliwość rezygnacji że świadczenia usług za pośrednictwem serwisu, poprzez przesłanie formularza (link),co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania Twoich danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed rezygnacją z usług za pośrednictwem serwisu. W przypadku otrzymania formularza o rezygnacji ze świadczenia usług dane zostaną usunięte w terminie 30 dni.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. Rankomat zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych powyżej w § 1 oraz we własnych celach marketingowych, z zastrzeżeniem § 4 poniżej.
 2. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe.

§ 4 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

 1. Twoje dane osobowe będą przekazywane w celu wykonania usług, realizowanych za pośrednictwem serwisu do:
  1. towarzystw ubezpieczeniowych, oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia umów ubezpieczenia,
  2. instytucji finansowych (banki) oferujących swoje produkty za pośrednictwem serwisu – celem przedstawienia ofert na produkty finansowe (kredyty) oraz zawarcia umów przez te podmioty.

§ 5 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawa prawną przetwarzania danych, uzależniona jest od celu przetwarzania Twoich danych, a więc:
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe lub umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybrałeś lub podmiot oferujący kredyty) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych),dalej jako: „RODO” oraz art. 6 ust. 1 lit.  f) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Rankomat sp. z o.o. sp.k. usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą ubezpieczeniową i przekazywaniu tych informacji agentowi Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. (wówczas administratorem Twoich danych jest  Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez agenta Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcie umowy ubezpieczenia (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu świadczenia przez Rankomat sp. z o.o. sp.k. usługi polegającej na zbieraniu i udostępnianiu informacji, w tym zawierających dane osobowe, od osób zainteresowanych ofertą kredytową i przekazywaniu tych informacji Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp.k. (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • w celu świadczenia przez Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k. usługi umożliwiającej porównanie ofert i zawarcia umowy na produkt kredytowy (wówczas administratorem Twoich danych jest Ubezpieczenia Rankomat sp. z o.o. sp. k.)-  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu marketingu usług Administratorów oraz podmiotów trzecich (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat sp. z o.o. sp. k.) –  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także
  • przy przetwarzaniu danych osobowych  w celu umożliwienia kontaktu w przyszłości celem przedstawienia oferty spółki Rankomat i podmiotów współpracujących (wówczas administratorem Twoich danych jest Rankomat sp. z o.o. sp. k.) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

§ 6 Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 1. Przekazywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody.
 2. Możesz w każdej chwili cofnąć wyrażoną wcześniej zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wystarczy, że prześlesz nam e-mail z wycofaniem zgód na adres pomoc@rankomat.pl.

§ 7 Przekazywanie danych osobowych do innych podmiotów

Twoje Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.